width=

EFEKT BEZUŻYCIOWOŚCI (OLEJ MAGNETYCZNY)

Pierwszy w świecie przykład wykorzystania tarcia do odbudowy powierzchni trących. Oderwane mikroubytki powstałe w wyniku tarcia są przechwytywane (właściwość lepu) przez nanomolekuły i wbudowywane w miejsca zyżyte, nawet do wartości
nominalnej (fabrycznej).

Na powerzchniach trących powstaje cienka nieutleniająca się ochronna warstwa miedzi o grubości od kilku do kilkuset warstw atomów. Warstwa ta w procesie tarcia jest stale odbudowywana (regeneracja) dzięki adhezji cząsteczek ze smaru w powierzchnie trące.

Mikrodefekty i deformacje powierzchni trących zostają wyrównane. Następuje korzystna modyfikacja warstw obu powerzchni, co skutkuje zmieniejszonym współczynikiem tarcia i w efekcie minimalizacją zużycia.

EFEKT MIKRO-ROLEK (KULEK)

Po wprowadzeniu do substancji smarnej naszych nanomolekuł w pierwszej fazie, błyskawicznie obniża się współczynik tarcia wykorzystując efekt nanorolek.


CECHY POWSTAŁEJ
WARSTWY OCHRONNEJ


WSPÓŁCZYNIK TARCIA

10x mniejszy niż trące powierzchnie metali pracujące w oleju

WYSOKA ODPORNOŚĆ

przed agresywnymi substancjami chemicznymi